Гражданско възражение срещу инвестиционното предложение на ТЕЦ “Република”

С позволение от автора, публикуваме едно от гражданските възражения изпратени до отговорните институции. Остават два дни до крайния срок за подаване на възражения – 2-ри септември (1-ви е неделя).

До Комисаря по Екология на ЕС

До Комисаря по Енергетика и  климатични промени на ЕС

До Председателя на Народното събрание на РБ

До Министъра  на ОСВ на Република България

До Омбудсмана на РБ

ВЪЗРАЖЕНИЕ

Срещу инвестиционно предложение на Топлофикация Перник

За съвместно изгаряне на въглеродни горива

Във връзка с постъпило предложение на „Топлофикация Перник” за стартиране на съвместно изгаряне на различни по вид горива в ТЕЦ Република, категорично възразявам срещу одобрението му и пускане в експлоатация на котлите по подобен принцип, поради следното:

 1. На територията на ТЕЦ Република няма необходимата филтърна система за намаляване на вредните емисии от газове и финни прахови частици за изгаряне на въглища, а добавянето на различни по вид горива за съвместно изгаряне е неодопустимо. Наличните пречиствателни съоръжения в ТЕЦ-а не могат да осигурят необходимите норми съгласно Европейските директиви, при работа на един тип гориво, което е в следствие на ненормално функциониращи възли, неправилна организация и управление на изходящите димни газове и недостатъчна ефективност на инсталираните съоръжения.
 • Съгласно инсинераторната Директива на ЕС, при съвместно изгаряне на горива или отпадъци е необходимо достигане на определени параметри в големите горивни инсталации, съобразени с химизма на процесите по образуване на процесни газове, които вследствие на определените за това температурни режими, няма да доведат до наличие на изключително вредни за здравето на хората концентрации на ди-оксини, фурани, СОх  и други карбонилни производни с права или циклична верига. За постигане на такива условия е необходимо да се изпълнят едно от следните условия – времето за престой на изходящите газове в зони с висока температура, както следва – 850 град Целзий за не по-малко от 2 секунди или 1100 град Целзий – за не по-малко от 2 сек(при определено съдържание на цитираните в наредба 4 химични елементи и вещества). Поради техническите характеристики и състоянието на основните парогенератори в ТЕЦ Република, достигане на тези показатели е невъзможно. Няма реални условия за продължителна работа при подобни температури – което прави използването на съвместно изгаряне невъзможно.
 • Няма налична система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове, а диференцираната схема за контрол на емисиите при съвместно изгаряне е недопустима. Системата за непрекъснат мониторинг е необходимо да бъде присъединена към устройства на контролните органи, до които има публичен достъп в реално време с изграждане на необходимите електронни информационни табла на определеното от общината място, с възможност за облекчен достъп.
 • За цитираните в намерението горива има определни химични състави, които не позволяват използването на подобни горива, не само в смесено, но и при разделно горене. Резултатите от изгарянето на нефтошисти от находището при Рудник Красава, отговарят само при условия за изгаряне, като остатък при формоването на различни металургични производства, където количеството е пренебрежимо малко, и температурите на процеса са в изпълнение на Инсенераторна директива на ЕС и Наредба 4,5 и 6. Наличието на количества  RDF, споменати в инвестиционното предложение обезмислят  разглеждането му. За упоменатото гориво все още не съществува международен или национален стандарт. С това име се охарактеризират всякакви остатъци от сепариращи инсталации, които не могат да се рециклират или не подлежат на допълнителна преработка. В състава на това гориво(RDF), присъстват материали от различен произход, които не могат да се преработват в стандартни съоръжения. Често се отяита голямо количество на поли-винил хлорид и негови производни.  Изгарянето на ПВЦ в подобни условия – с добавка на карбонилни горива , води до образуването на фосген и ди-фосген. Този газ е използван като бойно отровно вещество още по времето на Първата световна война и има изключително ниски смъртни концентрации. При наличието на възможност за поява на такъв газ, е необходими да се самосезира Прокуратурата, с обвинения в Престъпления срещу човечеството, поради ефекта от натравяне на мирно население.  Тези газове са забранени за използване като оръжие дори от Женевската конвенция като нехуманни.
 • Изгарянето на биомаса в комбинация с други въглеводородни горива дава възможност от увеличение на концентрацията на ди-оксини и фурани многократно  над определните норми. Поради тази причина, Съвета на Европа взе решение, да се стимулират енергиините централи с изгаряне на биомаса, като единствен вид гориво, само в режим на пиролиза или газификация, където контрола на изходящите газове е по-добър и може да се достигнат необходимите температурни режими.
 • Доставката на горива от сепариране на отпадъци( 76/2000; Директива 89/686/ЕЕС на ЕС, както и на стандарт ЕN 374 и Директива 2008/98/ЕО) е необходимо да се извършва по специален маршрут, който не е указан в инвестиционното намерение. При липса на подобен маршрут е абсолютно забранено транспортирането на подобни фракции на територията на страната, още повее в места с концентрация на жилищни сгради и хора. При липса на транспортна схема предложението е несъвместими с разпорежданията на МОСВ и РИОСВ и не може да се разглежда , като целесъобразно.
 • Нобходимите филтриращи системи при съвместно изгаряне на горива трябва да отговарят на определени параметри, заложени в Директива 76/2000 на Съвета на Европа и съответните разпоредби на местното законодателство. Опитите за избягване на корегиращите условия, чрез регистрацията на непроверени патенти, на база на наличие на лабораторни модели или отсъствието на такива въобще, е недопустимо и не може да се приеме за изпълнение на законодателните рамки, заложени в съответните инстутиционални разпоредби.
 • Производствената площадка на Топлофикация Перник попада под контрола на МОСВ и РИОСВ , на база на квалификацията за големи горивни инсталации. Тези инсталации се контролират на база на нормативни документи, наречени „комплексни разрешителни”. Тези разрешителни се издават и променят на база на официални заявления за изменение на подобно комплексно разрешително. Ако някоя от институциите, си е позволила промяна или изменение на комплексното разрешително, без да се обоснове с експертно мнение и специално становище, действието й може да се квалифицира като престъпно и да се търси съответната наказателна отговорност.
 • Направеното обяснение за необходимостта от въвеждане на нови горива, като мярка за справяне с емитирането на емисии от парникови газове в атмосферата е инфантилно и необосновано. Регистъра за емисии от парникови газове, който се верифицира от Лойдс Регистър, дава възможност за намаляване на разходите за емисии, на база на предприети действия и организирани мерки за редуциране на емисии. Тоест, изграждане на процес по изгаряне и филтриране на изгорелите газове в съответствие с определените пределни норми за емисии в ЕС. При необходимост, поради наличието на 3 вида емисионни сертификати на пазара е възможно закупуването или замяната на тези въглероди сертификати с други, по-евтини, което ще даде възможност за намаляване на цената при ценообразуването.
 1. Промяната на входящите горива се регистрира в КЕВР и на база на заложените стойности за определените горива се изчисляват пределните стойности за продажба на електрическа и топлинна енергия. Ако са спазени процесуалните действия, какво е изменението на КЕВР за индивидуалните цени за ТЕЦ Република и Топлофикация Перник? Къде са отразените редуцирания на цената – в крайната цена на доставка на всеки индивидуален потребител или  в повишаване на печалбата за Дружеството? Да не забравяме факта, че индивидуалния потребител в Перник, е ощетяван в продължение на години, поради установения факт, че е имало консумация на топлинна енергия от абонати, които не са дори регистрирани в Дружеството, вследствие на което е завишена отделната стойност на използваната топлинна енергия за всеки абонат, без да има корекция впоследствие. Няма реакция нито от страна на Топлофикация, нито от страна на топлинните счетоводители до ден днешен. При наличие на тези публично оповестени факти чрез средствата за масова информация и липса на корелационен коефициент от страна на Топлофикация, имаме възможност за квалификация на действия , като престъпен сговор и измама по отношение на индивидуалните абонати. Как ще бъде регулирана цената при наличие на постоянни промнени на цената на входящите горива? На база на какви входни величини ще се извършва изменението на цената?

Доставката на RDF от трети страни и неговото унищожаване е свързано с определена финансова изгода! Как ще се отразява това в цената на крайния продукт – електрическа и топлинна енергия?

 1. На територията на ТЕЦ Република е изградено съоръжение от страна на “Хийт Енерджи”, което представлява голям емитент на емисии  от опасни за човешкото здраве газове и газове, включени в системата за постоянен мониторинг. Тази инсталация е изградена в непосредствена близост до действащите съоръжения на ТЕЦ Република, като е издадено разрешение за ползване, без да се отчитат факта, за акумулирането на емисии. След сигнали, е преустановена рботата на съоръжението. На каква база е издадено одобрение за инсталиране на подобно съоръжение, при наличие на комплексно разрешително на ТЕЦ Република? Кой е разрешил поставянето на подобно съоръжение, без промяна действащо комплексно разрешително?
 1.  При работа със смесени горива , проблема не само в емитирането на опасни за човешкото здраве газове, а и в депонирането на остатъците от горивния процес.  От години, площадката за депониране на отпадъците от работата на ТЕЦ Репулика  не се рекултивира и не вземат мерки за отстраняване на дълготрайните щети, които шламохранилищата нанасят на жителите на гр. Перник и нарушават екологичната обстановка в региона. Защо не са взети впредвид замърсяванията с фини прахови частици, възникващи на база на неправилно съхранение на отпадъците от горивните процеси?Защо в измерванията не са включени щетите, нанасни от съхранението на тези отпадъци в шламохранилищата? При депониране на отпадъци от смесени горива, щетите , които могат да възникват са мого по-големи. Наличието на различен гранулометричен състав дава възможност за увеличаване на емитирането на ФПЧ при депониране. Остаъците от непълното изгаряне на горива от отпадъци, могат да доведат до възникване на екологична катастрофа за кратко време, поради разположението на сгуроотвалите и шламохранилищата и действащата „роза на ветровете” на територията на гр.Перник.

На база на известната фактология и наличните данни, доставката на РДФ от трети страни и неговото унищожаване е свързано с определена финансова изгода! Това не е важно в случая, важното е невъзможността от подобно унищожаване в наличните съоръжения на ТЕЦ Република и замърсяването на града ни с подобни опасни за здравето газове и вещества.

Одобрението на подобно предложение, както и емитирането на газове в сегашния вариант, може да бъде окачествено като геноцид към жителите на Перник и региона.

Няма оправдание и финансови параметри за здравето на нашите деца и нашето собствено.

Няма оправдание за която и да е институция и нейните представители за допускане на ситуация, при която населението на гр. Перник да бъде потърпевшо!

Има наличие на природен газ и източници на енергия, работещи при съобразени с изискванията екологични норми. Намаляването на печалбата от изкопаеми горива не е причина за проява на геноцид срещу жителите на града ни.

Никой не може да лишава от бъдеше децата ни!

Извадки от Наредба 4 МОСВ

(3) При изгаряне или съвместно изгаряне на опасни отпадъци със съдържание на халогенирани органични вещества, по-голямо от един процент (масов), изразено като хлор, времето на престой на газовата смес съгласно ал. 1, т. 2 и на газовете съгласно ал. 2, т. 2 е при температура не по-ниска от 1100 °С.

(4) Температурата в инсталациите за изгаряне по ал. 1 и 3 се измерва в близост до вътрешната стена или в друга представителна точка от горивната камера, определена от компетентните органи с разрешенията или комплексните разрешителни по чл. 3, ал. 1.

Чл. 13. (1) Всяка отделна пещ в рамките на инсталацията за изгаряне се оборудва с не по-малко от една спомагателна горелка.

(2) Спомагателните горелки по ал. 1 се задействат автоматично, когато температурата на получените в резултат от процеса на изгаряне газове след последното подаване на въздух за поддържане на горенето се понижи под съответните стойности съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 или чл. 12, ал. 3.

(3) Спомагателните горелки по ал. 1 осигуряват поддържането на съответните минимални стойности за температурата съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 или чл. 12, ал. 3 по време на операциите по пускане в действие и спиране на инсталацията за изгаряне, включително дотогава, докато в горивната камера има неизгорели отпадъци.

(4) В случаите по ал. 2 и 3 спомагателните горелки се захранват единствено с природен газ, втечнени въглеводородни газове или газьол.

Чл. 14. (1) Инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне се оборудват със системи за автоматично преустановяване на подаването на отпадъци в тях.

(2) Автоматично се преустановява подаването на отпадъци за изгаряне в следните случаи:

1. по време на операциите по пускане на инсталациите за изгаряне или инсталациите за съвместно изгаряне – до достигане на съответната минимална температура по чл. 12, ал. 1 – 3 или определената от компетентните органи задължителна минимална температура съгласно чл. 15 или 16;

2. при всяко понижение на температурата под съответните минимални стойности по чл. 12, ал. 1 – 3 или определената от компетентните органи задължителна минимална температура съгласно чл. 15 или 16;

3. при всяко превишаване на една или повече от установените в наредбата норми за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, поради смущение в работата или повреди в пречиствателните съоръжения, регистрирано при извършване на задължителните непрекъснати измервания по реда на глава девета.

Чл. 15. Компетентните органи могат да допускат прилагането на изисквания, различни от тези по чл. 12, ал. 1 и 3 и чл. 13 за конкретни отпадъци или процеси на термично третиране, използвани в инсталация за изгаряне, с издаваните от тях разрешения или комплексни разрешителни по чл. 3, ал. 1, при условие че:

1. се спазват останалите изисквания на наредбата;

2. получените в резултат на изгарянето остатъци не са в по-голямо количество и не съдържат повече органични съединения в сравнение с остатъците, които биха се получили при спазването на изискванията по чл. 12, ал. 1 и 3 и чл. 13.

Чл. 16. Компетентните органи могат да допускат прилагането на изисквания, различни от тези по чл. 12, ал. 2 и 3, за конкретни отпадъци или процеси на термично третиране, използвани в инсталация за съвместно изгаряне, с издаваните от тях разрешения или комплексни разрешителни по чл. 3, ал. 1, при условие че:

1. са спазени НДЕ на въглероден оксид и органични съединения, изразени като общ органичен въглерод съгласно приложение № 2;

2. се изгарят съвместно отпадъците, образувани от предприятия на целулозно-хартиената промишленост, на площадката, на която са образувани, в съществуващи котли за изгаряне на дървесни кори при спазване на условието по т. 1.

Чл. 17. (1) В случаите по чл. 15 и 16 компетентните органи определят с издаваните от тях разрешения или комплексни разрешителни минималната температура и времето на престой на образуваните в резултат от процеса на изгарянето газове, които са задължителни за спазване при експлоатацията на съответните инсталации за изгаряне или инсталации за съвместно изгаряне.

(2) Минималната температура и времето на престой по ал. 1 се определят така, че тяхното спазване да осигурява съответствие с изискванията по чл. 15 и 16.

Чл. 18. (1) Инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне се проектират, изграждат и/или експлоатират по начин, осигуряващ предотвратяването на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, които са в състояние да доведат до увеличаване нивата на вредните вещества над установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух.

(2) Отпадъчните газове от инсталациите за изгаряне и инсталациите за съвместно изгаряне се изпускат организирано през изпускащи устройства (комини).

(3) Височината на изпускащите устройства по ал. 2 се определя в съответствие с Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на вредни вещества в приземния слой, издадена на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Вашият коментар