Днес стават 3 години от разлива на шламохранилище “7ми Септември”

Сагата “Шламохранилище 7ми Септември” започва още през 2015г. Сгуроотвалът се намира на около 1.5км южно от ТЕЦ Република и е изграден на мястото на бившия открит въгледобивен рудник “Куциян”. Експлоатацията му е завършила през 2010г.

Топлофикация – Перник” АД притежава комплексно разрешително (КР) № 296-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 296-Н0-И0-А1/2013г., за експлоатация на инсталация 

“Сгуроотвал “7-ми септември” на “Топлофикация – Перник” АД, изпълняваща дейност по т. 5.4 от Приложение 4 към ЗООС. Според него депото може да приема над 10 тона/денонощие отпадък /сгуропепелна маса/ от дейността на централата. Срокът за експлоатацията на “7-ми септември” е бил до 31.12.2010 г. съгласно Решение № 00–12-09-00/2006г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на План за привеждане в съответствие на сгуроотвала с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

През 2012 г. срокът единствено за извършване на техническа рекултивация на сгуроотвала е удължен до 31.12.2016 г.  Пред в. “Съперник”, бр. 207 от 3 ноември 2014 г. тогавашният изпълнителен директор на „Топлофикация Перник”- инж. Кремен Георгиев признава, че „7-ми септември” е вече с изчерпан капацитет” и че до края на 2015 г новото шламохранилище ще бъде вече готово.

През 2017 г. в медиите излиза статия, че пернишката топлофикация е застрашена от затваряне, защото двете шламохранилища – “Седми септември” и “Кудин дол”, са с изчерпан капацитет.

“Основна причина за голямото количество отпадъци е високото пепелно съдържание на използваните в ТЕЦ “Република” местни кафяви въглища. За последните години съдържанието на пепел е в интервала 58-62%.”

2020 г. Шламохранилището още се ползва.

В доклад от 04.12.2019 г. Дружеството е представило на РИОСВ Перник за извършена проверка за сигурността на съоръжението, включително технически измервания, съгласно изискванията за гарантиране сигурността на сгуроотвалите като хидротехнически съоръжения, съгласно Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи на Министерство на енергетиката.

На 7 май 2020 дигите на сгуроотвал “7-ми септември” се късат. Водата от терена за складиране на сгурията от изгорените въглища стигна до града. Евакуирани са два квартала, движението по пътя София – Кюстендил беше спряно, както и в двете посоки в района на детелината в квартал “Хумни дол”. “7-ми септември” вече не може да използва. Изобщо.

Този терен трябва да бъде рекултивиран. През август 2021 г. постъпва в община Перник постъпва ИП (инвестиционно предложение) за „Тампониране, техническа рекултивация и биологическа рекултивация на сгуроотвал “7-ми септември”. През периода до началото на дейностите по рекултивация шламохранилището е постоянен източник на запрашаване и  причина за множество сигнали. В момента рекултивацията е в ход.

Рекултивацията е в ход. Дружеството обаче няма ясен план каква е крайната цел. Ясно е само, че залесяване няма да има. И тук идват въпросите:

– Кой следи за правилното и навременно изпълнение на рекултивацията?

– Каква е крайната цел? За какво ще се използва този терен след насипването му със земна маса?

– Какъв е крайният срок за рекултивация?

– При забавяне на изпълнението на отделните етапи кой и какви санкции получава?

Трябва да продължим да питаме и да настояваме за отговори. 

Перник е на перничани!

2 месеца след разлива

https://www.facebook.com/watch/?v=1182048215463700