Ново инвестиционно предложение на ТЕЦ Република

Входирано е поредното инвестиционно предложение от ТЕЦ “Република” за добавяне на допълнително гориво до 70% – биомаса – слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство.

„Топлофикация – Перник“ е най-старата функционираща въглищна централа в България и в Европа. Строена е в далечната 1951 г. Въпреки честите аварии, които оставят населението без отопление и излагат на риск работниците, централата предвижда да замени почти изцяло горивната си база без да направи каквито и да е инвестиции в модернизация на инсталацията, освен вече закупената дробилка за новото гориво.

Инвестиционното предложение на предприятието отново съдържа множество пропуски и неясноти, които сме описали в нашето възражение. Сдружение “Дишай, Перник” предоставя становището си на всеки, който иска да го използва без промяна или като основа на своето възражение. Необходимо е да въведете вашето име, адрес и телефон за връзка, да изтриете жълтия текст и да изпратите до имейлите описани в документа или занесете становището си до гише в с градата на Община Перник.

Чистият въздух ни е нужен повече от всякога, той е право на всеки един от нас, но за съжаление не е даденост. За това трябва непрестанно да отстояваме това ни право и да опазим този жизненоважен компонент от околната среда в града.

Срокът е до 07.04.2021г. Самото становище и линкове за допълнителна информация ви предоставяме по-долу:

Свали становище

С Т А Н О В И Щ Е

Относно: Инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник“ АД: „Добавяне при работата на горивната инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“

Уважаеми господин кмет, уважаеми госпожи и господа,

На страницата на Община Перник е публикувано съобщение за допълнителна информация, предоставена от „Топлофикация – Перник“ във връзка с инвестиционно предложение за „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“.

Като жител на гр. Перник съм загрижен за експлоатацията на ТЕЦ “Република” – един от големите източници на замърсяване в града, но същевременно и доставчик на топлоенергия, която е толкова жизненоважна. Това е поредното ни становище, относно поредното инвестиционно предложение, което централата прави в последните три години. Обезпокоителна е постоянната промяна в намеренията на предприятието и липсата на устойчива и дългосрочна стратегия за развитието на дружеството, както и липсата на план за модернизиране на инсталацията.

„Топлофикация – Перник“ е най-старата функционираща въглищна централа в България и в Европа. Строена е в далечната 1951 г. Въпреки честите аварии, които оставят населението без отопление и излагат на риск работниците, централата предвижда да замени почти изцяло горивната си база без да направи каквито и да е инвестиции в модернизация на инсталацията, освен вече закупената дробилка за новото гориво.

Смятам, че по отношение на инвестиционното предложение следва да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Аргументите ми за това са следните:

1.         Предвижда се изгаряне на неопасни отпадъци над 100 тона на ден, което несъмнено налага извършването на ОВОС.

В инвестиционното предложение се предвижда замяна на част от горивото за „Топлофикация – Перник“ с до 70% биомаса. Изразено в тонове за едно денонощие централата ще изгаря 900-3000 тона въглища и до 2100 тона биомаса, а за година – до 900 000 т въглища и до 693 000 т биомаса.

В инвестиционното предложение се твърди, че централата ще изгаря биомаса – слама и други естествени неопасни материали от селското и горското стопанство без обаче да е дадена нужната информация и подробно описание на въпросните материали, за които липсва и съответната класификация. От представените документи не става ясно дали планираната за изгаряне биомаса ще се състои от продукти от растителни материали от селското и горското стопанство или от растителни отпадъци от селското и горското стопанство. Наличието на тези елементи е задължително, за да може да се направи адекватна оценка на инвестиционното предложение. От друга страна, тази информация и елементи са ключови за последващия контрол на дейността на централата, в случай че се същата получи разрешение за исканите дейности.

2.    Предвижда се съществена промяна в технологията

Инвестиционното предложение предвижда смяна на горивото с до 70%. Това ще рече почти пълна промяна на горивото. Само на това основание следва да се извърши ОВОС, за да се оцени как една инсталация, изградена в далечната 1951 г. за изгаряне на въглища, ще работи с почти изцяло различно гориво, както и да се оцени въздействието от това върху здравето на населението и околната среда.

3.         Замърсяване на въздуха

Ние, перничани, сме принудени да дишаме въздуха с най-лоши характеристики в Европейския съюз. Първенци сме по превишаване на нормите по редица показатели: ФПЧ10, ФПЧ2.5, полициклични ароматни въглеводороди и серен диоксид. Перник е един от малкото градове в Европа, в които е налице превишаване на серен диоксид. Според Българското дружество по белодробни болести над 18 100 души умират в България годишно заради мръсен въздух. Мръсният въздух намалява продължителността на живота, води до респираторни и сърдечни заболявания. И не на последно място има изключително негативно влияние върху здравето на децата. В Перник болестите на дихателната система са водещи причини за заболеваемост (27,1%) и на второ място причина за хоспитализации след болестите на кръвоносната система. Само на разстояние от 1 км. от централата се намират три жилищни квартала, детски градини, училища и здравни заведения.

Изгарянето на биомаса далеч не е процес без вредни емисии, както се твърди в предоставената информация. Научните изследвания показват, че емисиите от изгаряне на биомаса в централи са близки до тези при изгаряне на въглища. При изгаряне на биомаса се отделят фини прахови частици, азотен диоксид, въглероден оксид, серен диоксид, желязо, живак и други опасни замърсители. Количеството им в емисиите зависи от вида и количеството на изгаряната биомаса.

В Частта „1.3 Въздействие върху атмосферния въздух“ на 40 страници (от стр. 38 до стр. 78) „Топлофикация – Перник“ представя пространна информация за замърсяването на въздуха в града. В инвестиционното предложение е направен сравнителен анализ за комбинираното изгаряне на слама и други естествени неопасни материали от селското и горското стопанство. Документът подробно описва всички аспекти при изгарянето на слама, но липсва същата подробна информация относно горивата влизащи в дефиницията “и други естествени неопасни материали от селско и горско стопанство”. Сравнени са само емисиите на прах, SO2, NOx и CO. В зависимост от вида на биомасата е възможно нивата на някои замърсители в емисиите да бъдат дори по-високи от тези при изгаряне на въглища. Например емисии на азот, фосфор и хлор. Тази информация се изисква по закон и следва да бъде представена на обществеността, за да си съставим мнение за последиците на проекта върху човешкото здраве и околната среда.

Подвеждащо е да се говори за изгарянето на биомаса като за напълно безвреден процес. В предоставената информация са прикрити ключови негативни последици и рискове, за които жителите на града трябва да бъдат уведомени.

Наред с това, в инвестиционното предложение е неглижирано въздействието от транспорта на биомасата, което ще се породи от увеличаване на автомобилния транспорт за превоз на новото гориво – биомаса. При описаната схема на транспорт 1/3 от допълнителното гориво ще се извозва с автомобилен транспорт, от тежкотоварна техника до 20 тона. Това прави 120 камиона на ден, които трябва да преминат през жилищни квартали и натоварени възлови кръстовища. Достъпът до предприятието преминава през кв. Изток или кв. Димова махала, като и двата пътя преминават през най-близкия до предприятието кв. Мошино. Това са трите най-населени пернишки квартала. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до значително увеличаване на автомобилния трафик в града и допълнително замърсяване на въздуха посредством изгорелите газове, допълнително разпрашаване и влошаване на пътната настилка. Тези последици следва да бъдат околичествени и отчетени.

4.         Осигуряване и складиране на биомасата

В предоставената документация относно инвестиционното предложение не се съдържа информация относно два ключови компонента от производствения процес, които могат да засегнат околната среда. Това са въпросите свързани с осигуряването и складирането на биомасата, която ще се изгаря в централата.

Инвестиционното предложение предвижда капацитет за ежедневно изгаряне на особено големи количества биомаса.  Това налага да се изясни въпросът откъде ще се набавят тези продукти, като за целта инвеститорът трябва да посочи и конкретните потенциални източници за тези материали.

Другият важен проблем, който не се обсъжда в представената информация и има съществено значение  за жителите на Перник, е складирането на биомасата. Складирането на огромни количество запалими материали създават възможност за пожари. Неотдавна в „Топлофикация – Сливен“ имаше пожар на складираната биомаса за изгаряне. През лятото на 2019 г. горяха бали отпадъци под магистрала „Струма“. „Топлофикация – Перник“ отстои само на няколко стотин метра от жилищни сгради в Перник. Пожар в централата ще представлява непосредствен риск не само поради увеличените емисии, но и пряко ще застраши здравето и живота на гражданите. Ето защо е абсолютно необходимо допълването на инвестиционното предложение със съответните данни, които да позволят извършването на реална оценка за въздействието му върху околната среда и здравето на хората.

5.         Депониране на производствения отпадък

Отрицателното въздействие от дейността на централата не се изчерпва с емисиите във въздуха. Дейността на ТЕЦ генерира значителен обем производствен отпадък. В представената информация е посочено, че ще се използват съоръженията за оползотворяване и обезвреждане собственост на „Топлофикация – Перник“. Шламохранилището на ТЕЦ „Република“ е затворено, след разлив на 07.05.2020, който заля футболно игрище и част от съседния кв. Калкас. Към момента съоръжението е без задължителното водно огледало поради съображения за сигурност и би следвало да е започнала рекултивация. Предприятието използва друго шламохранилище, чиито процедури по планиране и откриване са в самото начало.

6.         Аварии

„Топлофикация – Перник“ е най-старата функционираща въглищна централа в България и в Европа. Построена е в далечната 1951 г. Дори през годините на експлоатация да е извършвана рехабилитация, то технологията е отдавна морално остаряла. В предоставената информация не се посочва как „Топлофикация – Перник“ се е уверила, че при тази стара технология, проектирана за изгаряне само на въглища, ще може безаварийно да се замени до 70% от горивото с такова, за което централата не е проектирана. Лошото техническо състояние и високият риск от експлоатацията на централата се доказва от черната хроника на авариите на централата.

  • 07.05.2020 г. – Авария – разлив, от Сгуроотвал “7-ми Септември”, който заля части от кв. Калкас и местното игрище и изтече в р. Струма.

−          25.08.2019 г. – Авария в багерната помпена станция на „Топлофикация – Перник“ замърси р. Струма

−          19.02.2018 г. – Два последователни пожара, които оставиха Перник без парно и топла вода

−          01.12.2017 г. – Авария в „Топлофикация – Перник“ остави Перник без парно и топла вода

−          20.06.2017 г. – Пожар на територията на „Топлофикация – Перник“

В инвестиционното предложение не е предоставена информация за промени в инсталацията, които да са съобразени с промяната на горивото и да целят подобряване и модернизация на съоръженията. Предвид историята на аварии и лошото техническо състояние на инсталацията съм загрижен дали промяната означава по-голям риск от аварии. Отново „Топлофикация – Перник“ не предоставя такава информация, въпреки законовото изискване на чл. 93, ал. 4, буква „е“ от ЗООС.

7.         Нарушения на екологичното законодателство

Кратка справка на електронната страница на РИОСВ – Перник показва, че „Топлофикация – Перник“ е първенец по нарушения на екологичното законодателство – съхраняване и изгаряне на непозволени горива, изпускане на непречистени димни газове, експлоатация на сгуроотвал без разрешение и много други. При тази хроника, съм притеснен от експлоатацията на централата изобщо, както и от всички нови предложения за експлоатацията ѝ. Особено когато нито едно от тях не предвижда модернизация и подобряване състоянието на съществуващите съоръжения.

8.    Изгарянето на отпадъци води до промени в климата

Не на последно място, предоставената информация е подвеждаща относно въздействието на инвестиционното предложение върху климата. Твърдението, че „изгарянето на допълнително гориво в горивната инсталация на Топлофикация – Перник не може по никакъв начин да повлияе върху изменението на климата“ е меко казано неинформирано. Изгарянето на биомаса води със себе си емисии на въглероден диоксид, които в зависимост от вида биомаса, са сравними с емисиите от въглища. Той от своя страна е един от основните фактори за изменението на климата. Изгарянето на биомаса е поредния пример за нанасяне на вреда върху околната среда от замърсител, който не „заплаща“ за приноса си към климатичната криза. Смятаме, че е време да започнем да говорим и да вземаме мерки по процеси, които ще определят качеството на живот на нашите деца и внуци.

Считам, че са налице законовите основания за извършване на процедура по ОВОС. Наред с това, предвид историята на нарушенията и авариите на „Топлофикация – Перник“, лошото състояние на инсталациите, естеството и неяснотата на инвестиционното предложение, считам, че процедурата на ОВОС е наложителна и за да се оценят реалните последици на предложените промени върху здравето ни и за околната среда. Настоявам решенията за един от големите източници на замърсяване в града ни да бъдат вземани информирано и прозрачно и да целим да прилагаме добрите практики, а не да търси заобикаляне на закона за сметка на здравето на жителите на града.