За водата, въздуха и “Дишай, Перник”. Право на отговор относно позиция на директора на ТЕЦ “Република”

Уважаеми г-н Спасов,

Възползваме се от правото си на отговор на ваша позиция относно Сдружение „Дишай, Перник“, публикувана в интернет издания и социални мрежи на 17.12.2019 г.

Обръщаме се към вас в момент, в който градът ни се намира в хуманитарна криза, предизвикана от безотговорно и некомпетентно управление от страна на държавата и очевидна безстопанственост. Става ясно, че причините за тази криза са нарушаването на закона, преследването на лични интереси и вероятна корупция. Резултатът от подобно нехайство са десетки хиляди хора, принудени да живеят в условия на риск за тяхното здраве. Бедственото положение е факт, който не може да бъде заличен с каквито и да е оправдания или политическа демагогия, след като не са взети необходимите навременни мерки.

Правим тази връзка с кризата с водата, за да фокусираме и вашето внимание към крайния резултат от последователното незачитане на закона и поставянето на личния интерес над обществения. Дейността на ТЕЦ „Република“ е доказано, че е била и може да бъде опасна за здравето на живеещите в региона. Вярваме, че по този въпрос няма да спорим, защото съществуват редица доказателства в тази насока. Надяваме се бедственото положение с водата да бъде сигнална лампа за вас и да не се стигне до момент, в който отново ще се търсят виновни за нещо, което от години е пред очите на всички.

Решихме да отговорим на вашето изявление от 17.12.2019 г., за да разсеем съмненията ви за дейността и целите на „Дишай, Перник“, а с това и да ви бъдем полезни в работата занапред.

  1. Погрешно ни определяте като “еко активисти”. Всеки от нас има различна професия и доброволно отделя не малка част от своето време за каузите на „Дишай, Перник“. Ние сме граждани на гр. Перник,  обединени от идеята за чист въздух и превръщането на града ни в по-добро място за живот.
  2. Не манипулираме страховете на хората. Тези страхове са реални. Те не са резултат от дейността на „Дишай, Перник“. Продукт са на дългогодишната дейност на ТЕЦ „Република“, но и на отговорните власти, които многократно са показвали неспособност да се справят с даден проблем. Страховете са реални,  защото ТЕЦ „Република“ не е пример за отговорно отношение към околната среда. Всички сме свидетели на замърсяванията, причинени от нерегламентирано изгаряне на отпадъци, от липсата на модерна пречистваща система, от неорганизираните емисии, които бълва централата. За да разбереш, че от ТЕЦ-а идва отровна миризма не се изисква да си тесен експерт еколог. Да видиш, че централата не разполага с модерни пречистващи системи и че прилича на развалина също не се изисква професионален поглед и подготовка. Необходимо е само проява на интерес и готовност за изразяване на гражданска позиция.
  3. Ние нямаме монопол над общественото мнение, нито над отоплението и топлата вода на десетки хиляди граждани в Перник. Изразяваме позиции по дадени теми, но всеки може сам да прецени дали сме прави или грешим. Ръководенето от вас предприятие обаче е в монополно положение за жизнено важни услуги за населението и, според нас, тази ви позиция е използвана неведнъж за всяване на страх у хората. Уверяваме, че сдружението не разчита на подобни похвати и не преследва такива цели.
  4. „Дишай, Перник“ не се противопоставя на инвестиционни предложения, които са ориентирани към подобряване на екологичната обстановка и качеството на атмосферния въздух в града. Дали едно инвестиционно предложение е в съответствие с екологичните норми обаче не зависи единствено от вашата заявка и твърдения. Това се установява след експертна оценка и процедура, уредена в националното законодателство, но и предписана от правото на Европейския съюз. Подаването на възражения срещу дадено инвестиционно намерение не води до спирането му, нито пречи да бъде реализирано. То е част от легитимна процедура, чиято цел е осигуряване на прозрачност, участие на всички заинтересовани страни, а оттам и условия за вземане на обосновано и точно решение от страна на компетентните органи. Поради това не приемаме каквито и да е внушения, че с инициативата за подаване на възражения умишлено саботираме работата на ръководената от вас централа.
  5. Ако предлаганите от вас алтернативи са доказано безопасни и ТЕЦ „Република“ разполага с необходимите инсталации за изгаряне и оборудване за очистване, то вие не следва да сте притеснени за реализирането на поредното ви инвестиционно намерение. Поради тази причина не разбираме агресивната ви позиция към „Дишай, Перник“.
  6. В изявлението си твърдите, че инсталациите на ТЕЦ „Република“ изгарят горивото при температури над 1000 градуса и при пълно очистване на газовите емисии от фини прахови частици, серен диоксид и др. Към днешна дата обаче не разполагаме с никакви факти за това, че котлите на ТЕЦ-а могат да повишат температурата на горене до подобни нива, нито доказателства за твърденията, че очистването на газовете е пълно. Напротив, налице са множество видеоматериали, от периода в който ръководството на ТЕЦ-а призна, че е изгаряна биомаса, от които можем да придобием представа за нивото на очистване на емисиите.  Ето защо твърдим, че липсата на такава информация и доказателства дава право на „Дишай, Перник“, а и всеки гражданин, да пита по тези въпроси, но и да настоява за извършване на процедура по ОВОС. Решението по този въпрос е в компетенциите на съответните държавни органи.
  7. „Дишай, Перник“ не е против използването на биомаса като гориво и оценява декларираните от вас намерения за постигане на екологични цели. В същото време, открито заявяваме нашите основни съмнения относно: начина на оползотворяване на биомаса в наличните мощности на ТЕЦ „Република“; нивото на контрол над централата от институциите; гаранциите, че предприятието би спазвало и изгаряло стриктно само разрешените видове горива. Тези съмнения са следствие от липсата на доверие в работата на ТЕЦ „Република“ и отговорните институции. Убедени сме, че това доверие не е загубено поради дейността на Сдружение „Дишай, Перник“.
  8. В изявлението си засягате въпроса с „шламохранилището“ и невъзможността да изградите новото депо, обвинявайки за това в лично качество Галина Гергинова (един от учредителите на „Дишай, Перник“).  Конкретната причина според вас е заведеното съдебно дело от Галина Гергинова като председател на сдружение „Съседните – искаме законност“. Определяме това ви изказване като недостойно, но и като израз на пълна безпомощност при намирането на оправдания за дейността на топлофикационното дружество, която често е в противоречие със закона. Проблемът със сгуроотвалите, тяхното рекултивиране и експлоатация не е от вчера и не започва с обжалването на решението на Комисията за земеделските земи към МЗХГ. „Топлофикация-Перник“ АД е имало възможност и време да организира работата си по начин, при който да не попадне в настоящата ситуация, но това не е направено. Нещо повече, дори при заведеното дело, представляването от вас дружество е разполагало със законовата  възможност веднага да иска допускане на предварително изпълнение на обжалвания акт. Това отново не е направено. Какви са вашите аргументи за подобно поведение не знаем, но открито се противопоставяме на опитите да се оправдавате с действията на трети лица или организации, които са потърсили съдебна защита на правата си.

Уважаеми г-н Спасов, Сдружение „Дишай, Перник“ е наясно, че ТЕЦ-Република не е единственият замърсител на въздуха в гр. Перник. Уверяваме ви, че ще имаме своите инициативи и по отношение на останалите източници на замърсяване. Мащабите на дейността на представляваното от вас предприятие обаче крият рискове от значими екологични проблеми. Ето защо, няма да се отклоним от идеята ни да търсим повече прозрачност и гаранции за спазване на екологичните норми от страна на ТЕЦ „Република“. Това няма да го правим с клевети, обидни квалификации и нападки, а със средствата, предвидени в закона. Работата ни не е застрахована от грешки, но бъдете убедени, че е подчинена единствено на идеята за по-чист въздух и превръщането на Перник в по-добро място за живеене.

От Екипа на Сдружение “Дишай, Перник”

Вашият коментар