Становище на Дишай, Перник относно промяната статуса на РИОСВ-Перник

До

Министър-председателя на Република България

Г-н Бойко Борисов

До

Министъра на околната среда и водите

Г-н Емил Димитров

До

Кмета на община Перник

Г-н Станислав Владимиров

СТАНОВИЩЕ

От Сдружение „Дишай, Перник“, ЕИК 205443578, регистрирано в обществено полезна дейност, с основни цели: Подобряване на средата на живот и опазване на околната среда.

Относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите /обн. ДВ бр. 49 от 12 юни 2018 г. и доклад от заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков от 23.03.2020 г.

Уважаеми господа,

На основание Закона за нормативните актове, Сдружение „Дишай, Перник“ изразява изцяло отрицателно становище по предложения Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (Правилника).

Така представеният проект на нормативен акт буди недоумение сред обществеността, а мотивите за предлагането му са повече от тревожни.

Нашето становище е, че предложението за изменение и допълнение на Правилника  не отговаря на изискването на чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове.  Повече от видимо е, че при изработването му не са зачетени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност, каквото е изискването на закона.

От публикуваните документи не стават ясни истинските причини за предложените промени, нито реалните и измерими цели, които се поставят, а още по-малко очакваните резултати от приложението на акта след неговото изменение и допълнение. Докладът към проекта  на нормативен акт съдържа общи обяснения, декларации за намерения, без реална обосновка, стратегически анализ и конкретни измерители/показатели. Липсва логическа последователност и взаимовръзки между планираните промени и очакваните резултати. Нещо повече, докладът и мотивите в него са вътрешно противоречиви. Това от своя страна показва, че на практика липсва доклад, съответно мотиви, с изискуемите от закона реквизити, което е нарушение на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

От представените документи става ясно, че, според вносителя на предложението, с приемането на проекта „ще се създаде възможност за съсредоточаване на експерти, чрез които да се подобри контролната дейност върху оператори, осъществяващи специфична икономическа дейност“. Без да знаем какво се има предвид под „съсредоточаване на експерти“, считаме, че подобна мярка е абсолютно неефективна, дори опасна. Ефективното използване на експертен потенциал не може да се постига единствено със “съсредоточаване“ на експерти. От доклада не става ясно как, без промяна в бюджета на организацията, нейната численост и повишаване на експертния потенциал, ще се оптимизира управлението в тази част на обществения живот. При така изложените аргументи в доклада, по-скоро е видимо премахването на нива при взимането на управленски решения и съсредоточаването на повече власт в дадена  административна структура, а не повишаване на експертен потенциал.

Горните ни твърдения и аргументи се обосновават на реалностите в региона по отношение на проблемите с околната среда и водите и отчитат: площта и населените места, за които РИОСВ Перник отговоря, индустрията в региона, потенциалните възможности за развитие на нови производства от различен характер, влошеното качество на атмосферния въздух и водите.

В компетенциите на РИОСВ попада територия, на която са разположени:

– 2 топлоелектрически централи, които доказано използват нерегламентирани материали за изгаряне или не спазват изискванията за горене според дадените им разрешения. Изпускането на неорганизирани емисии също е факт. Тази дейност изисква постоянен контрол и мониторинг, който следва да се осъществяват постоянно и на място.

– Два сгуроотвала „Кудин дол“ и “7-ми септември”, които отдавна са с изчерпан капацитет и източник на запрашаване на гр. Перник;

– 7 рудници, депа и находища (действащи и нерекултивирани);

– десетки предприятия, чиято дейност изисква постоянен контрол на място.

В отговорностите на РИСОВ Перник са замърсяванията на язовири и реки от производства, разположени в близост до тях. (общоизвестни са примерите с река Струма, р. Драговищица (от мината край р. Караманичка), яз. Пчелина и др.));

От друга страна, целият регион е обект на съмнителни от гледна точка на екологията бизнес интереси, в т.ч. незаконна преработка на отпадъци и планове за златодобив, които са крещящ пример за директна заплаха за живота и здравето на хората, но и опасност от унищожение на природата в особени размери.

  Твърдяната в доклада на зам.-министъра неефективност на РИОСВ-Перник и директорите не е резултат от незнание и липса на експертност. При всички положения, сегашните нива следва да се надграждат като се засилва експертния потенциал, но трябва да се създадат и адекватни условия за изпълнение на вменените от закона правомощия. Такива условия включват нужната техническа и материална обезпеченост за служителите, но и ясни правомощия и отговорности за същите, основани на закона, а не на принципи, далечни на правовата държава.

Предложеният от вас проект няма да осигури повишаване експертността в администрацията, нито ще оптимизира нейната структура. Точно обратното, считаме, че предложените промени ще доведат до по-неефективно прилагане на законите по опазване на околната среда и водите, което ще рефлектира директно върху местното население. Примерите за директните щети на населението в района на Перник, предизвикани от лоши управленски решения, в последната година са много.

Всички тези обстоятелства според нас налагат запазване на сегашната децентрализация с предприемане на адекватни мерки за укрепване на административния капацитет на РИОСВ – Перник, а не с неговото унищожаване.

В случай че Проектът бъде одобрен на база така представените аргументи, това ще бъде ясен знак за управленска немощ от страна на министъра на околната среда и водите или за наличието на други аргументи, различни от изложените в мотивите към Проекта на Правилник за изменение и допълнение Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

Вярваме, че това няма да бъде допуснато. Очакваме нови управленски мерки за справяне с проблемите с опазването на околната среда в региона, които да бъдат подложени на реално обществено обсъждане, а не да се предприемат след ефективни протестни действия на местното население.

Предвид горното, моля за вашите навременни действия по оттеглянето на така предложения проект на нормативен акт и планиране на адекватни мерки за укрепване структурата на РИОСВ Перник с допълнителен административен капацитет, както и създаване на среда за нормално изпълнение на служебните задължения, основано на закона.


Вашият коментар