Становище на СНЦ “Дишай, Перник”, относно Инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник“ АД

В рамките на обявения срок до 02.09.2019 г. (01.09.2019 г. е почивен ден) излагаме нашето становище относно Инвестиционно предложение на „Топлофикация – Перник“ АД: „Добавяне при работата на горивната инсталация – ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнителни горива – биомаса, шисти и RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци“ (за краткост: Инвестиционното предложение или ИП).

Считаме, че по отношение на Инвестиционното предложение следва да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и екологична оценка по чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие. Аргументите ни за това са следните.

В ИП се предвижда замяна на част от горивото за ТЕЦ „Република“, като наред с въглища на денонощие ще се изгарят допълнително биомаса, нефтошисти и RDF, като обемите за година ще са следните:

  • До 122 900 т отпадъци (биомаса);
  • До 30 720 т.  отпадъци (RDF);
  • До 61 440 т. шисти.

Като жители на град Перник изразяваме притеснения, че ИП ще доведе до влошаване на общественото здраве, условията на живот в града и околната среда.

Изгарянето на отпадъци e източник на множество замърсители, различни от тези, емитирани при изгарянето на въглища. Обобщение на основните емисии във въздуха от изгарянето на отпадъци е както следва:

  • прахови частици
  • киселини и други газове – включително HCl, HF, HBr, HI, SO2, NOX, NH3,
  • други тежки метали – включително Hg, Cd, Tl, As, Ni, Pb
  • въглероден компонент. (не-парникови газове), като CO, въглеводороди (ЛОС), PCDD / F, PCB, между другото.

Въпреки това в информацията, предоставена от ТЕЦ „Република“ относно Инвестиционното предложение е записано, че в технологично отношение не се предвиждат промени в работата на инсталацията, т.е. няма да бъдат направени никакви постъпки за намаляване на негативното влияние от изгарянето на отпадъци.

В информацията, предоставена от ТЕЦ „Република“, липсват основани факти относно предвидените промени, за които следва да представят информация на засегнатите лица:

  • Не е предоставена информация за състава, източника и гаранциите за качество на RDF горивото. RDF е общо понятие, което обозначава преработен отпадък. В информацията, предоставена на обществеността не се посочва нито конкретния състав на горивото, нито как ТЕЦ „Република“ ще гарантира, че в горивото няма да има опасни отпадъци например (което на практика е възможно според експерти). Предвижда се характеристиките на отпадъците да бъдат контролирани на входа на склада, където ще се съхраняват. Предвид ограничения капацитет на съответните контролни органи, не са предвидени допълнителни мерки срещу риска от невъзможност да се осъществява ефективен контрол върху качеството и съдържанието на приеманите отпадъци за изгаряне.
  • Не е предоставена информация за състава, доставчика и негативните последици от изгарянето на нефтошисти.

Така жителите на града не са осведомени относно основните характеристики на ИП.

Замърсяване на въздуха

Запознахме се с информацията, предоставена от ТЕЦ „Република“ по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и от допълнителната информация, предоставена от оператора през м. август 2019 г. В нея се посочват минимални нива на замърсяване и се отрича всякакво въздействие върху здравето на жителите на Перник и околната среда.

Така например, в документа се твърди, че максимално изчислената средногодишна стойност за фини прахови частици (ФЧП) ще е 1*10-7 µg/m3, което нищожно ниска концентрация в сравнение със средногодишната норма за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3, а максималната изчислена еднократна концентрация на серен диоксид (SO2) в атмосферния въздух, е до 19 µg/m3, което е 18 пъти под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (350 µg/m3).

Считаме, че тази информация е подвеждаща за жителите на Перник. Тези стойности са значително под обикновено измерваните нива на замърсяване с ФЧП и SO2 в Перник (които в зимните месеци са два и три пъти по-високи от нормата). На територията на гр. Перник е налице историческо и систематично превишение на нормите на ФПЧ и SO2.  Известно е, че жителите на Перник са принудени да дишат въздух, който е значително замърсен. Общината не може да се справи със замърсяването с ФПЧ и SO2, което прави Перник един от малкото градове в Европа, в които е налице превишаване на SO2.

Все повече се говори в медиите за негативното влияние на мръсния въздух върху човешкото здраве. Според Българското дружество по белодробни болести над 18 100 души умират в България годишно заради мръсен въздух, а Перник е сред градовете с най-мръсен въздух в Европа. Информацията, предоставена от „Топлофикация – Перник“ АД изрично отбелязва за наличието на увеличаваща се тенденция на хоспитализирана заболеваемост, както и, че болестите на дихателната система са водещи причини за заболеваемост в Перник. Нещо повече, съвременните изследвания показват, че замърсяването на въздуха засяга абсолютно всички органи на човешкото тяло. Въпреки това, операторът отрича каквато и да било връзка между или принос на емисиите в атмосферата от ТЕЦ „Република“ към тази здравна статистика.

Прикрити са и ключови негативни последици и рискове от горенето на отпадъци, за които жителите на града трябва да бъдат уведомени. В резултат на горенето на отпадъци, въздухът в Перник ще се обогати с фини и ултрафини прахови частици, диоксини, фурани и други замърсители. Научно доказано е, че диоксините и фурните, постъпили в човешкия организъм не могат да се отделят, а се натрупват в мастната тъкан, кръвта и майчиното мляко. Най-чувствителните групи са бременните жени, плодът и новородените бебета. Диоксините и фураните предизвикват малформации даже и при нищожни количества, попаднали в майчиния организъм. Диоксините са по-токсични от арсена и могат да предизвикат ракови заболявания, полиневропатия, хепатит, увреждане на поколението, бронхити и ангини, неврологични смущения.

При изгаряне на отпадъци се образуват и емисии на ПАВ (полиароматни въглеводороди). В Перник вече има наднормено замърсяване с ПАВ, а това е замърсител с мутагенен и канцерогенен ефект и не би могло да се определи безопасно ниво на ПАВ в атмосферата. Същевременно в Здравния анализ на Инвестиционното предложение се казва, че много голям процент от населението умира именно от ракови заболявания. Операторът обаче отново не отчита каквато и да била връзка между дейността си и този вид замърсяване. Това са само част от примерите, които следва да обосноват необходимост да се направи по-задълбочена оценка на въздействието от изгарянето на отпадъци.

Инвестиционното предложение не оценява близостта на централата до жилищни квартали, детски градини и училища, медицински центрове и влиянието на горенето на отпадъци спрямо тях. Разстоянията, на които тези т.нар. обекти на здравна защита са отбелязани, но не е отчетен какъв ще е ефектът върху тези групи от населението и тяхното продължително излагане на замърсяване, идващо от централата предвид непосредственото ѝ разположение.

Считаме, че жителите на Перник трябва да бъдат запознати с реалните рискове от изгарянето на отпадъци и нефтошисти в ТЕЦ „Република“. Предоставеният документ дезинформира и подвежда.

Пепел и шлаки

Наред с това в представения документ не се разглежда един много важен проблем, а именно остатъчните вещества (пепел и шлака). В ИП се казва, че същите ще бъдат депонирани в сгуроотвала „7-ми септември“, намиращ се на няколко десетки метри от първите къщи в кв. „Калкас“. В Инвестиционното предложение се споменава, че „образуваните отпадъци […] няма да се различават по вид и количество спрямо разрешените“ във вече съществуващото разрешително на централата.  Известно е обаче, че при изгарянето на отпадъци се генерират токсични вещества, които могат да бъдат различни по вид от тези при горенето на отпадъци. Също така, съставът на отпадъците може да бъде разнообразен и променлив, а енергийната им плътност близо 30 пъти по-малка от тази на въглищата. Споменава се въвеждане в експлоатация на съоръжение за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, собственост на „Топлофикация – Перник“ АД, но с неясни срокове и параметри.

От предоставената информация, не получаваме уверение, че тези характеристики на отпадъците като гориво са взети предвид, както и че рисковете от генерирането на различни по вид и количество отпадъци от горенето на алтернативното гориво са оценени или взети предвид. Напротив, разбираме, че ТЕЦ „Република“ няма да предприеме никакви мерки относно различното съдържание на отпадните вещества, които ще се генерират в резултат на горенето на отпадъци и нефтошлаки. Това е особено притеснително предвид вече исторически демонстрирана невъзможност на ТЕЦ „Република“ да предприема мерки и да се справи с ограничаването на негативното въздействие на сгуроотвала. Жителите не Перник и кв. Калкас многократно са били потърпевши от фината черна прах, която се разнася от отпадните вещества от ТЕЦ-а.

Миризми от складирането на отпадъци

Наред с това, в документа на страницата на общината не се обсъжда един важен за жителите на Перник проблем – складирането на отпадъци. Не е нужно да си специалист, за да знаеш, че тоновете отпадъци, които ще бъдат изгаряни в ТЕЦ „Република“, ще бъдат източник на неприятни миризми, особено през топлите месеци. В документа този проблем не е споменат, а се обсъжда единствено складирането на биомаса „под полиетиленово покривало“. Този метод е крайно недостатъчен, за да постигне целта си, тъй като е предназначен да огранича допълнително повишаване на влажността на отпадъците, но не адресира справяне с миризми, които идват от вече приети на площадката за съхранение отпадъци с висока влажност (съдържанието на влага при смесените отпадъци може да надвиши 20%). Складирането на отпадъци ще засегне живущите в кв. Църква и кв. Калкас на гр. Перник. При неблагоприятна посока на вятъра в техните жилища ще се усещат неприятни миризми. Това значително ще засегне тези лица и ще понижи пазарните цени на имотите им. Този аспект изобщо не е обсъден в документа, предоставен от оператора.

Горенето на отпадъците води до тяхното увеличаване

Изразяваме категоричното си несъгласие с твърдението, че горенето на отпадъци би могло да допринесе за намаляването на количествата отпадъци за депониране. Примери от Европа и света показват наличието на тенденции в изостряне на социалното неравенство между хората, които живеят в близост до такива инсталации, създават финансови рискове (поддръжката на такива инсталации е скъпа, транспортирането им също) за тези общности и намаляват стимулите за приемане на по-устойчиви практики в областта на отпадъците като намаляването на генерирания отпадък и разделното му събиране и оползотворяване.

Също така, в немалко местни и национални медии започнаха да отразяват информация за все повече нарастващи случаи на внос на отпадъци от други държави-членки на Европейския съюз за изгарянето им в топлоелектрически централи в България. На колкото повече централи се разреши изгарянето на отпадъци, толкова повече ще се увеличи и нуждата от генериране и доставяне на ресурс, който да бъде оползотворяван за поддържането на тази икономическа дейност, а на територията, за която РИОСВ – Перник отговаря, вече има такава инсталация – ТЕЦ „Бобов дол“. Поради тази причина считаме, че е необходимо твърдението на „Топлофикация – Перник“, че ИП ще намали количеството на отпадъци да бъде поставено на анализ и оценка.

Взаимовръзка и съвкупен ефект с други инвестиционни предложения

Невярно е твърдението в Инвестиционното предложение, че няма наличие на други съществуващи подобни ИП, с които да е възможно възникването на кумулативно въздействие по едни и същи качествени емисионни показатели. В интернет е налична информация за поне 3 инвестиционни намерени в района или на самата площадка на ТЕЦ „Република“ за изгаряне на отпадъци, производство на електрическа енергия чрез третиране на отпадъци и производство на индустриално гориво с добавяне и преработка на пластмасови отпадъци на дружествата „Енергоинвестинженеринг“ ЕООД, „ТИНС ТРЕЙД“ ЕООД и „Солар Вижън“ ООД.

Кумулативният ефект следва да се съобразява не само по отношение на съществуващите проекти, но и спрямо настоящи и/или очаквани предложения, каквито в настоящия случая са тези три инвестиционни предложения, които са в процедура по одобрение.

Изгарянето на отпадъци води до промени в климата

Твърдението, че „изгарянето на допълнително гориво в горивната инсталация на Топлофикация – Перник не може по никакъв начин да повлияе върху изменението на климата“ е меко казано неинформирано. Изгарянето на смесени отпадъци, които често съдържат пластмаси е по същество изгаряне на продукти от изкопаеми горива и води със себе си емисии на въглероден диоксид. Той от своя страна е един от основните фактори за изменението на климата. Изгарянето на отпадъци е поредния пример за нанасяне на вреда върху околната среда от замърсител, който не „заплаща“ за приноса си към климатичната криза.

Считаме, че жителите на гр. Перник трябва да бъдат уведоми за реалните последици от горенето на отпадъци и нефотшисти в ТЕЦ „Република“ за тяхното здраве, жизнен стандарт и околна среда. Инвеститорът следва да извърши ОВОС и екологична оценка по л. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие. 

Вашият коментар