10 измервателни станции ще бъдат разположени на теритоорията на гр. Перник

Във връзка с изпълнение на проект на тема „Повишаване информираността на гражданите за рисковете от изоставените открити рудници и шламохранилище като източници на замърсяване и намиране на възможности за разработване на адекватно решение“, финансиран от Европейската климатична фондация на различни точки в Перник ще бъдат монтирани измервателни станции.

Целта е да се съберат данни за качеството на атмосферния въздух и да могат да се определят по-конкретно основните източници на замърсяване. Ще бъдат замервани показателите температура на въздуха, атмосферно налягане и относителната влажност. Чрез вграден гайгер-мюлеров брояч се оценява гама фона (радиационната обстановка), измерват и количеството на фини прахови частици с размери 2.5 и 10 микрометра. Измерванията се правят автоматично на всеки 5 минути. Станциите са българско производство и са разработка на учени от Тракийския университет.

Проектът, който се осъществява от СНЦ „Дишай, Перник“, предвижда още провеждане на три кругли маси и създаване на пет информационни видео клипове, като темите ще са свързани с опасностите, които крият некултивираните открити рудници, „сагата“ шламохранилище „7-ми септември“, възможностите на Справедливия преход и как Перник може да се възползва от това, алтернативи за по-зелен град и по-чист въздух и т.н.

Дейностите ще се случат в рамките на една календарна година, като през този срок екипът на Сдружението има ангажимента да провежда срещи с МОСВ, РИОСВ, община и други отговорни институции за по-доброто изпълнение на поставените задачи.

Целта е в края на проекта пернишката общественост да е по-запозната и по-активна по темата със замърсяването, причинено от откритите рудници и шламохранилището, а институциите да оказват по-качествен контрол и в по-голяма степен да изпълняват своите фунции, отчитайки обществения интерес.