Основните цели на сдружение Дишай, Перник са:

1. Подобряване на средата на живот;

2. Информиране на обществеността за реалното състояние на околната среда и източниците на замърсяване;

3. Развитието, подпомагането и реализирането на граждански инициативи, насочени към подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда;

4. Насърчаване и подкрепа на обществения дебат за актуалното състояние и перспективите за подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда;

5. Насърчаване и подкрепа на гражданския контрол по отношение на публичните институции, отговорни за чистотата на атмосферния въздух и околната среда;

6. Популяризиране и утвърждаване на добрите европейски и световни практики за подобряване качеството на атмосферния въздух и околната среда.

7. Образоване, насърчаване на ангажираността, формиране на екологична култура и ценности на обществото.